Autorky

Všechny řešitelky projektu – spoluautorky testové baterie působí na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a spolupodílely se na projektu GA ČR s názvem Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika, prostřednictvím kterého byly vytvořeny první verze nových diagnostických nástrojů gramotnostních dovedností pro žáky 1. stupně ZŠ.

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Na Katedře psychologie PedF UK působí od r. 1995, je garantkou navazujícího studijního programu Psychologie a doktorského programu Pedagogická a školní psychologie a garantuje také program CŽV Školní poradenské služby.

V současné době je hlavní koordinátorkou a řešitelkou projektu Akademické poradny PedF UK (projekt UK ESF pro VŠ II). Pracovala v pedagogicko-psychologické poradně jako školní psycholožka a rodinná terapeutka. Spolupracovala s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR a návazného Národního ústavu pro vzdělávání (lektorská, metodická a koncepční činnost), kde se také účastnila zavádění psychologů do školních poradenských pracovišť (projekty VIP–Kariéra, VIP–II, RŠPP, RAMPS–VIP III, KIPR). Byla editorkou sborníku Specifických poruch učení a chování (1995–2006). Je hlavní redaktorkou časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání a členkou výkonné redakce časopisu Pedagogika a Psychologie pro praxi. Je hlavní organizátorkou opakující se konference Čtu a stávám se čtenářem – cesty propojení výzkumu a praxe (2014, 2016, 2018) a pro rok 2022 (v přípravě). Publikační výstupy jsou koncentrovány na téma vysokoškolského poradenství a podporu žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami/specifickými potřebami, dále gramotnostních dovedností a specifických poruch učení a rizika jejich vzniku, na přípravu diagnostických nástrojů (Test hvězd a vln, Test rizika dyslexie), na výukové metody čtení a psaní, na spojité a nespojité psaní a písemnou produkci.

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Na Katedře psychologie PedF UK přednáší od roku 2011, zároveň působí jako psycholožka v Akademické poradně PedF UK, kde se věnuje převážně vysokoškolským studentům se speciálními potřebami. Dříve pracovala jako učitelka anglického jazyka. Spolupracuje se zahraničními odborníky (SILE, ELINET), účastnila se také mezinárodních výzkumů např. Enhancing Literacy Development in European Languages (7. RP, Marie Curie). Zapojena byla do výzkumných projektů gramotnostních dovedností podpořených v programech GA ČR, TA ČR, GA UK a OP VVV. Je členkou České společnosti Dyslexie a výkonnou redaktorkou časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Ve své výzkumné i publikační činnosti se věnuje problematice rozvoje a diagnostiky čtenářské gramotnosti, specifických poruch učení a osvojování cizího/druhého jazyka.

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK. Pracuje na Katedře psychologie a věd o životě FHS UK a na Katedře psychologie PedF UK. Na FHS UK je garantkou magisterského studijního programu Teoreticko-výzkumné psychologie. S Katedrou psychologie PedF UK a s badatelskou skupinou ELDEL dlouhodobě spolupracuje na realizaci projektů aplikovaného i základního výzkumu vývoje, diagnostiky a intervence gramotnostních dovedností. V projektu ELDEL se podílela na realizaci longitudinálního výzkumu vývoje gramotnosti v cross-lingvistické perspektivě. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje na výzkum pregramotnostních a gramotnostních dovedností, souvislostí vývoje jazykových schopností a gramotnosti a metodologických otázek realizace intervenčních a diagnostických postupů v oblasti jazyka a gramotnosti. Příležitostně se věnuje také otázkám kulturní a sociální podmíněnosti vývoje kognitivních funkcí, zejména pak fenoménu tzv. zprostředkovaného učení a dynamické diagnostiky. V minulosti získala pro vlastní výzkum a výzkumné aktivity podporu z Evropských dotačních programů (7. RP Marie Curie Training network – projekt ELDEL, Erasmus+, COST) i národních grantových agentur (GA ČR, TA ČR). Je autorkou řady odborných článků a monografií, publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech. V posledních letech se systematicky orientuje na využití výsledků vlastního výzkumu v praxi pedagogicko-psychologického poradenství. Výsledky výzkumu pracovní skupiny ELDEL například zhodnocuje pro potřeby praxe psychologické diagnostiky.

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

V průběhu své profesní praxe spolupracovala jako terapeut se střediskem výchovné péče, vedla intervizní setkání pro dobrovolníky a asistenty pracující s klienty s mentálním postižením a byla konzultantem škol a center pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra. Pracovala také jako psycholožka v sociálních službách a jako školní psycholožka na základní škole. Na Pedagogické fakultě UK pracuje od roku 2006. V rámci své akademické a přednáškové činnosti se zaměřuje především na vývojovou a pedagogickou psychologii. Je garantkou kurzů celoživotního vzdělávání při Katedře psychologie PedF UK. V letech 2008–2012 vedla na Katedře psychologie PedF UK projekt ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages) zaměřený na vývoj gramotnosti v evropských jazycích a financovaný 7. rámcovým programem Evropské unie. Je členkou redakce v časopise Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, hlavní organizátorkou každoroční konference Den se školní psychologií. Při ČMPS vede sekci pedagogické psychologie a je členkou Asociace školních psychologů. Publikačně se věnuje především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak žákům s poruchou autistického spektra.

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Na Katedře psychologie PedF UK působí od r. 2008, věnuje se výuce v propedeutických i specializovaných psychologických kurzech u studentů psychologie, učitelství 1. stupně a předškolní pedagogiky. V rámci kurzů CŽV lektoruje v kurzech pro výchovné poradce, školní metodiky prevence a školní psychology. Pracuje jako poradenský pracovník v Akademické psychologické poradně. Je členkou redaktorského týmu časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Od roku 2005 pracuje jako psycholožka v Diagnostickém ústavu i Středisku výchovné péče, Praha 4 – Hodkovičky, kde se věnuje diagnostické a terapeutické péči o dospívající s problémy v chování. Je rodinnou terapeutkou, v Institutu rodinné terapie, Praha Motol byla součástí lektorského týmu. Publikační výstupy jsou koncentrovány na témata rizikových gramotnostních oblastí, sebehodnocení čtení, dále pak na oblast problémového a rizikového chování, adolescence, rodičovství.

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Ve svém pracovním životě stojí mezi dvěma institucemi. Na základní škole pracuje jako školní psycholožka a jejím druhým působištěm je Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK (od roku 2015). Zde se věnuje výuce předmětů, které patří do oblasti pedagogické psychologie, školní psychologie a pedagogicko-psychologického poradenství. V rámci kurzů CŽV se podílí na výuce kurzů pro školní psychology, školní speciální pedagogy a výchovné poradce. Byla zapojena do výzkumných týmů, které zpracovávaly témata gramotnostních dovedností, školní ne/úspěšnosti, písařské a pisatelské dovednosti. V těchto tématech také publikuje. V Akademické poradně PedF UK má možnost pracovat se studenty v rámci vysokoškolského psychologického poradenství.